Belső visszaélés-bejelentési rendszer

Belső visszaélés-bejelentési rendszer

Tájékoztató az FX Software Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszeréről és a bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Pkbtv.) tartalmazza. 

Miről lehet bejelentést tenni?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet

 1. az FX Software Zrt. által foglalkoztatott,
 2. az a foglalkoztatott, akinek az FX Software Zrt-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 3. FX Software Zrt-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
 4. az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az FX Software Zrt-vel szerződéses kapcsolatban áll,
 5. az FX Software Zrt. tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint az FX Software Zrt.  ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 6. FX Software Zrt-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 7. FX Software Zrt-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 8. FX Software Zrt-vel fentiek szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 9. az a személy, akinek a fentiek szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a FX Software Zrt-vel megszűnt. 

A bejelentőket a bejelentésükkel kapcsolatban nem érheti semmilyen hátrányos intézkedés. A bejelentő védelmére a Panasztv. II. fejezet 8. alcíme alkalmazandó. Nem névtelen bejelentés esetén a bejelentő személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

Lehet-e névtelenül bejelentést tenni?

Igen, lehet névtelen (anonim) bejelentést tenni. A bejelentés kivizsgálása azonban mellőzhető, ha a bejelentést névtelenül tették (Panasztv. 22. § (6) bek. a) pontja alapján).  

Milyen adatokat, információkat javasolt megadni a bejelentéskor?

Az eredményes vizsgálat érdekében a bejelentőnek az alábbi adatokat javasolt megadni:

 1. név
 2. elérhetőség (telefonszám, e-mail cím)
 3. munkakör (volt munkakör)
 4. minden olyan információ, mellyel a szerződéses jogviszonya igazolható

A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt, valamint bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Mi a bejelentés módja?

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. 

Szóbeli bejelentés módja:

A szóbeli bejelentést a +36/1-373-07-16 telefonszámon vagy személyesen lehet megtenni. Személyes bejelentés érdekében szükséges az időpont egyeztetés, melyre a jelen pontban megadott telefonszámon vagy e-mail címen van lehetőség. A szóbeli bejelentést – a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – írásba foglaljuk és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadjuk. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készül. 

Szóbeli bejelentés esetén a bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani az e törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

Írásbeli bejelentés módja:

 1. a belső visszaélés-bejelentési rendszer https://fx.hu/belso-visszaeles-bejelentesi-rendszer/ internetes felületén megadott elérhetőségeken keresztül
 2. e-mail formájában a belsovisszaelesbejelentes@fx.hu 
 3. papír alapon az FX Software Zrt. székhelyén: 1066 Budapest, Weiner Leó utca 16. VII. emeleten a bejelentések fogadására létrehozott postaládába történő elhelyezéssel.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben tett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről automatikus visszaigazolás kerül megküldésre a bejelentő számára. 

Kivizsgálás

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. Az adatvédelmi tájékoztató csatoltan jelen tájékoztatás alatt is megtalálható.

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kell kivizsgálni, mely határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. 

A bejelentés kivizsgálásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A bejelentés kivizsgálása során a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt.

Az FX Software Zrt. a tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját – akár jogi képviselője útján is – bármikor kifejthesse, és bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

 

Ki vizsgálja ki a bejelentést?

A bejelentések kivizsgálásával jogász végzettségű személy vizsgálja meg, aki a vonatkozó törvény szerint ügyvédi titokként kezeli a bejelentéseket, azokat illetéktelen személlyel nem oszthatja meg.

A bejelentés kivizsgálása mikor mellőzhető?

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

 1. bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 2. a bejelentést nem a személyi hatály szerint erre jogosult személy tette meg,
 3. a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 4. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentőt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés mellőzéséről és a mellőzés indokáról írásban tájékoztatja a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül.

Bejelentéssel kapcsolatos intézkedések

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

A bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban kell tájékoztatni.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a bejelentő szóban tájékoztatást kapott és a tájékoztatást tudomásul vette.

Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást az FX software Zrt. lezárja és erről a bejelentőt tájékoztatja.

 

Rosszhiszemű bejelentés következményei

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt a bejelentés elbírálását megalapozó vizsgálat intézkedés mellőzésével befejezhető és 

 1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult személy vagy szerv részére át kell adni
 2. ezzel a magatartásával másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult személy vagy szerv részére át kell adni.


  Kijelentem, hogy bejelentésemet jóhiszeműen teszem azon körülményekről, melyekről tudomásom van, vagy kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak.

  Elolvastam és elfogadom az "Adatkezelési Tájékoztató"-ban foglaltakat.